Common Chinese Characters – 23 Strokes

16 12 2007

二十三画 [èr shí sān huà]

罐 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 22 Strokes

9 12 2007

二十二画 [èr shí èr huà]

囊 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 21 Strokes

2 12 2007

二十一画 [èr shí yī huà]

蠢  霸  露 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 20 Strokes

25 11 2007

二十画 [èr shí huà]

壤  耀  躁  嚼  嚷  籍  魔  灌 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 19 Strokes

20 11 2007

十九画 [shí jiǔ huà]

警  攀  蹲  颤  瓣  爆  疆 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 18 Strokes

16 11 2007

Place mouse over text to view annotation

十八画 [shí bā huà]

鞭  覆  蹦  镰  翻  鹰 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 17 Strokes

12 11 2007

Place mouse over text to view annotation

十七画 [shí qī huà]

戴  擦  鞠  藏  霜  霞  瞧  蹈  螺  穗  繁  辫  赢  糟  糠  燥 

臂  翼  骤 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 16 Strokes

10 11 2007

Place mouse over text to view annotation

十六画 [shí liù huà]

操  燕  薯  薪  薄  颠  橘  整  融  醒  餐  嘴  蹄  器  赠  默 

镜  赞  篮  邀  衡  膨  雕  磨  凝  辨  辩  糖  糕  燃  澡  激 

懒  壁  避  缴 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,


   


Common Chinese Characters – 15 Strokes

6 11 2007

Place mouse over text to view annotation

十五画 [shí wǔ huà]

慧  撕  撒  趣  趟  撑  播  撞  撤  增  聪  鞋  蕉  蔬  横  槽 

樱  橡  飘  醋  醉  震  霉  瞒  题  暴  瞎  影  踢  踏  踩  踪 

蝶  蝴  嘱  墨  镇  靠  稻  黎  稿  稼  箱  箭  篇  僵  躺  僻 

德  艘  膝  膛  熟  摩  颜  毅  糊  遵  潜  潮  懂  额  慰  劈 

Technorati Tags: , , , , , , , , , , ,